Waterschap Rivierenland

Voor het Waterschap Rivierenland voeren wij in rayon Vijfheerenlanden het groenbestek wegen en dijken uit.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Maaien en klepelen van wegbermen en opruimen vrijgekomen maaisel
  • Snoeien en kappen wegbeplanting
  • Uitmaaien wegsloten en watergangen en opruimen vrijgekomen maaisel
  • Maaien oevers
  • Uitmaaien kunstwerken en stuwen
  • Maaien en opruimen grasvegetatie op dijktaluds
  • Klepelen vegetatie op steenbekleding dijktaluds
  • Ter beschikking stellen van personeel en materieel